เงื่อนไขและข้อตกลง

บริษัท บอดี้ เวิร์คส์ จำกัดจัดทำเนื้อหาและให้บริการบนเว็บไซต์แก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่อไปนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่ท่านจะหาได้ทั่วเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับฟังก์ชั่น รูปแบบ และการส่งเสริมบางประการ รวมทั้งการบริการลูกค้า ซึ่งทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งและรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน เข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่จำกัด
1. ความเป็นส่วนตัว
โปรดทบทวน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัท เพื่อท่านจะได้เข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัท
2. ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับใช้ส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์พร้อมตัวอย่างที่บริษัทให้แก่ท่านก็เพื่อใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามขายต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ หรือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านซื้อหรือที่ท่านได้รับจากบริษัทไม่ได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือลดปริมาณของคำสั่งซื้อใดๆ ที่จะรับมาดำเนินการ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะให้แก่ท่านที่บริษัทเห็นด้วยดุลพินิจของบริษัท ว่าจะเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท โดยจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบก็ได้
3. ความถูกต้องของข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น บริษัทพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ได้ แต่ไม่รับประกันว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ สี ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นที่มีอยู่บนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด
4 ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนไซต์ อันได้แก่ ข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์ภาพและเสียง ถือเป็นทรัพย์สินของเรา เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นไว้ชัดเจน อาจนำไปใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่การเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า (การดาวน์โหลด การทำซ้ำ) โดยไม่ต้องขออนุญาต
การดัดแปลง แปล ตัดต่อหรือดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ กับเนื้อหาดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท บอดี้ เวิร์คส์ จำกัด
ห้ามไม่ให้บุคคลใดนำเครื่องหมายการค้า โลโก้และ/ หรือตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ในเครือ บริษัท บอดี้ เวิร์คส์ จำกัด ไปใช้ในทางมิชอบผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว จะถูกดำเนินคดีตาม กฎหมายแพ่งและ/หรือกฎหมายอาญา
5. บัญชีของท่าน
ท่านอาจเลือกที่จะลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของบริษัท ท่านจะมีที่อยู่/ชื่อผู้ใช้อีเมลล์ และรหัสผ่านสำหรับบัญชีของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการคงไว้ซึ่งการเป็นความลับของบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน และต่อการจำกัดการเข้าใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริง
ท่านตกลงยอมรับความรับผิดชอบต่อบรรดากิจกรรมที่เกิดกับบัญชี ชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของท่าน ท่านตกลงที่จะให้ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริงเท่านั้น หากท่านกำลังเข้าชม และใช้เว็บไซต์ในชื่อของผู้อื่น ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจที่จะกระทำการแทนเพื่อผูกพันบุคคลผู้นั้นในฐานะตัวการต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้อตกลงนี้ และหากท่านไม่มีอำนาจในระดับที่กล่าวมา ท่านตกลงที่จะผูกพันต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และยอมรับ ชดใช้ต่ออันตรายที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้อง หรือต่อเนื้อหาอันเป็นผลจากการเข้าชม หรือการใช้ดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการบริการ และ/หรือยกเลิกบัญชีโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
6. ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่บนไซต์นี้ บริษัท บอดี้ เวิร์คส์ จำกัด ไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นๆ จึงไม่รับประกันหรือรับผิดชอบเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ เราให้ความระมัดระวังในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ที่นำเสนอบนไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อรายละเอียดความถูกต้อง สมบูรณ์และ/ หรือคุณภาพของข้อมูล ดังกล่าวได้
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญได้แต่อย่างใด กรุณาติดต่อขอคำแนะนำดังกล่าว จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ด้วยตัวท่านเอง
บริษัท บอดี้ เวิร์คส์ จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อมูลที่นำเสนอบนไซต์นี้ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญได้แต่อย่างใด กรุณาติดต่อขอคำแนะนำดังกล่าว จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้วยตัวท่านเอง
บริษัท บอดี้ เวิร์คส์ จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์และการดาวน์โหลดข้อมูล ถือเป็นการยอมรับความเสี่ยง โดยผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว
บริษัท บอดี้ เวิร์คส์ จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดกับไฟล์ข้อมูลฮาร์ดแวร์และ/ หรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้งานอันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว
7. การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก
บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ถูกโยงไปถึง หรือจากเว็บไซต์(ของบริษัท) การเชื่อมโยงที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และมิใช่การรับรองโดย บริษัท บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วนของบริษัทต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือซัพพลายเออร์ที่ถูกอ้างอิง การเชื่อมโยงไปถึง หรือจากเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นเป็นความเสี่ยงของท่านเอง บริษัทไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบ หรือการประเมิน และบริษัทไม่รับรองการนำเสนอของเพจทีอยู่นอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใด ที่ถูกโยงถึง หรือจากไซต์ (ของบริษัท) และบริษัทไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเพจและเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งข้อกำหนด และเงื่อนไขของเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้น ให้ท่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัว ของเพจนอกเว็บไซต์ และเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านเข้าชมด้วยความระมัดระวัง
8. รูปแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งานและกิจกรรมพิเศษ
เว็บไซต์อาจนำเสนอรูปแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งานและกิจกรรมพิเศษ (อาทิ การประกวด การชิงรางวัล หรือข้อเสนออื่นๆ ) ซึ่งอาจ (ก) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้ ระเบียบและ/หรือนโยบายที่เพิ่มขึ้นหรือเข้าแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิม และ (ข) ถูกนำเสนอโดยบริษัท หรือโดยบุคคลภายนอก ซึ่งหากมี บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเรื่องดังกล่าว และหากท่านเลือกที่จะรับประโยชน์จากข้อเสนอเหล่านี้ ท่านตกลงว่าการใช้ข้อเสนอนั้นๆ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ระเบียบและ/หรือ นโยบายของการใช้ที่เพิ่มเข้ามา หรือแยกต่างหาก
9. ราคาของสินค้า
ราคาขาย: ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยลูกค้าจะได้แก่ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าไปยังผู้ขาย (ผ่านทางแพลตฟอร์ม) โดยราคาของสินค้าได้รวมค่าภาษี 7% ตามกฎหมายกำหนด
ภาษี: ราคาของสินค้าที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า
10. การชำระเงิน
ทั่วไป: ท่านอาจจะชำระเงินสำหรับสินค้าโดยใช้วิธีการการชำระเงินใด ๆ ที่ถูกกำหนดอยู่บนไซต์ ไม่สามารถเป็นอื่นได้นอกเหนือจากสิ่งที่ได้กำหนดไว้บนไซต์ (แพลตฟอร์ม)
วิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงว่าท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องเอากับผู้ขายในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้
เราอยู่ที่นี่เพื่อคุณ

เราใส่ใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณ กรอกรายละเอียดของคุณและเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า